כתב אחריות מוגבלת – Niner

א. אחריות והחלפה כתוצאה מתאונות

• אחריות היצרן, חברת Niner Bikes (להלן: "Niner") על כל שלדות האופניים שנקנו החל מתאריך 1.9.19 היא לכל החיים ולבעלים המקורי בלבד.
• אחריות היצרן, חברת Niner Bikes (להלן: "Niner") על שלדות קרבון שנקנו לפני ה -1.9.19 היא לתקופה של 5 שנים מתאריך הרכישה ולבעלים המקורי בלבד.
• אחריות היצרן, חברת Niner Bikes (להלן: "Niner") בגין שלדות שאינם עשויים קרבון ונרכשו אחרי ה- 1.1.2017 תהא לתקופה של חמש שנים.
• אחריות היצרן, חברת Niner Bikes (להלן: "Niner") בגין שלדות שאינם עשויים קרבון ונרכשו לפני ה- 1.1.2017 תהא לתקופה של שנתיים מתאריך הרכישה ולבעלים המקורי בלבד.
• האחריות הזו תחול רק לאחר אישורה של Niner ותהיה תקפה אך ורק לאופניים שנפגמו תחת שימוש סביר. אחריות זו אינה חלה על שימוש לא הולם בשלדה. היא אינה מכסה פגמי צבע/גימור קלים, פגיעות קלות ו״דנטים״ בגוף השלדה או בלאי שנובע משימוש סביר. האחריות המוגבלת הזו מתייחסת לשלדות בלבד. כל שאר המרכיבים מכוסים תחת האחריות של היצרנים השונים של המרכיבים המדוברים. אחריות זו תהא בטלה ולא תחול אם השילדה לא נרכשה כשלדה חדשה דרך משווק מורשה בישראל ורק אם הן יובאו על ידי היבואן הרשמי בישראל (חברת ניינר ישראל בע"מ) ו/או אם הן לא הורכבו כהלכה, שלא על ידי משווק מורשה בישראל של אופני Niner.
• במידה והשלדה הוכרה ע"י Niner כשלדה פגומה שמכוסה באחריות זו, Niner לבדה תחליט באם להחליף את השלדה או לתקן אותה. האחריות אינה כוללת תשלום עבור שעות עבודה הקשורות לאחריות השלדה, אבל היא תכלול הוצאות משלוח ל- Niner בחזרה. אנו נעשה מאמץ להחליף/לתקן מוצר שאושרה בגינו תביעת אחריות בזמן סביר. 
ב. תנאי אחריות מוגבלת
• אין באחריות מוגבלת זו כל אינדיקציה או הצהרה כי האופניים ורכיביהם עמידים בפני שברים ויישארו שלמים לעד. אחריות זו הינה הצהרה על תחומי האחריות של יצרן האופניים ושל ניינר ישראל בע"מ בגין פגמים שיתגלו באופניים בשל פגמים בייצור ו/או בהרכבה במפעל. אחריות מוגבלת זו תקפה אך ורק לבעלים המקוריים של אופני ה- Niner ולא ניתנת להעברה לבעלים אחרים.
• אחריות מוגבלת זו לא תקפה במקרים של תאונה, מכות חיצוניות, נפילות, התעללות, הזנחה, תחזוקה לקויה, תיקון לקוי, שינויים לאופנים, אילתורים לאופניים, הרכבה שלא ע"י מכונאי מוסמך או כל שימוש בלתי סביר ו/או מוגזם אחר.
• כמו כן, נזקים ו/או פגמים הנובעים מבלאי ו/או עייפות החומר, אינם מכוסים תחת אחריות. עייפות החומר הינו סימפטום של בלאי של השלדה כתוצאה משימוש רגיל. האחריות לבדיקה ושמירה על האופניים היא של הבעלים. נזקים שייגרמו כתוצאה מהרכבת חלקים שנרכשו בנפרד מהשלדה ו/או האופניים או שנגרמו בשל אחזקה לקויה של האופניים או שנבעו מהתקנת חלקים שאינם תואמי Niner אינם מכוסים באחריות.
• עלות העבודה עבור שירותי אחריות יחולו על בעלי האופניים.
• אחריות מוגבלת זו תקפה אך ורק עבור שילדות ו/או אופניים מורכבים שנרכשו ממשווק מורשה של Niner בישראל ושיובאו לארץ על ידי היבואן המורשה, חברת ניינר ישראל בע"מ (להלן: "החברה").
• מובהר בזאת, כי האחריות הינה אחריות יצרן שניתנת על ידי יצרן האופניים, והיא תחול ותהא בתוקף אך ורק וכל עוד יצרן האופניים הינו פעיל ו/או כל עוד חברת Niner Bikes הינה בעלת המותג Niner.
• במשך תקופת אחריות זו יצרנית האופניים תפעל לתיקון פגמים בשלדות ו/או לתיקון חלקים פגומים המכוסים תחת האחריות ובהתאם לתקופת האחריות. יחד עם זאת, עפ"י החלטת יצרנית האופניים ועל פי שיקול דעתה, היא תיהיה רשאית להחליף שלדות או חלקים פגומים במוצרים זהים או דומים למוצר המקורי, זאת במידת האפשר ולפי זמינות המוצרים באותה עת. עוד מובהר, כי אין התחייבות כי המוצר החלופי שיסופק לרבות השילדה יהיו באותו הצבע של המוצר המקורי. היה ולא יהיה באותה עת במלאי של יצרנית האופניים שילדות זהות ו/או מוצרים זהים לאלו שרכש הלקוח ו/או במידה וייצורם של שילדות זהות ו/או מוצרים זהים הופסק זה מכבר, תעמוד ליצרנית האופניים הזכות לספק שילדה ו/או רכיבים דומים ובעלי רמת איכות מקבילה.
• זהו מסמך האחריות היחיד עבור מוצרי Niner שנרכשו ממשווק מורשה בישראל ושיובאו על ידי היבואן המורשה בישראל, או.אר. סייקלינג בע"מ. כל מסמך אחריות אחר אינו תקף עבור מוצרים כאמור.
• אנא קראו את האזהרות ו/או המגבלות המפורטות במסמך ה- Owner Manual הרלוונטי לאופניים שרכשתם ושקיבלתם בעת רכישת האופניים. באחריות הלקוח לדרוש קבלת מסמך זה מהחנות בה התבצעה מסירת האופניים ללקוח.
• מובהר, כי במקרה בו תסופק שלדה חלופית, הרי שפירוק המערכות והחלקים מהשלדה הישנה והרכבתם על גבי השלדה החלופית, תעשה באחריות הלקוח ועל חשבונו.
• בנוסף, במקרה בו לאור אספקת שלדה חלופית ידרשו החלפת או הוספת חלקים, הרי שעלות חלקים אלו ועלות העבודה בגין התקנתם תחול על הלקוח ואינה כלולה באחריות.
• האחריות תקפה רק עבור הרוכש כפי שפרטיו מצוינים בחשבונית הרכישה.
• יש לבצע רישום אחריות באתר Recycles על מנת לתת תוקף לאחריות המוגבלת.
• מספר השלדה הייחודי שלך נמצא מתחת לציר האופניים התחתון.
• במידה ואתה זקוק לעזרה בהפעלת האחריות אנא צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות ונשמח לסייע לך.
ו. אופן הגשת תביעת אחריות

• במקרה של תביעת אחריות, יש להביא את האופניים למשווק מורשה של Niner בו נרכשו האופניים ואם זה אינו פעיל עוד אז למשווק מורשה אחר של Niner במדינת ישראל (ניתן לפנות ליבואן הרישמי על מנת לקבל פרטים אודות משווקים ולאן להפנות תביעת אחריות), ולפרט במסמך בכתב שיצורף את הפרטים הבאים: מועד הרכישה, שם בית העסק בו התבצעה הרכישה, תיאור הפגם בגינו מתבקשת האחריות, המועד בו נתגלה הפגם ונסיבות היווצרותו. על האופניים להיות מורכבים. יש לצרף למסמך את שובר הרכישה וחשבונית מס קבלה מקוריים עם תאריך הרכישה של האופניים. שים לב: יש לשמור את החשבונית המקורית במקום בטוח למקרה הצורך (תביעות אחריות ללא הצגת חשבונית הרכישה המקורית לא יטופלו).
• כן מובהר, כי פרק הזמן הנדרש לשם טיפול כולל בתביעת אחריות ובכלל זאת בדיקת פגם ואם הוא נכלל באחריות, תיקון שלדה ו/או אספקת שלדה חלופית, תלוי בין היתר במלאי היצרן, בפסי ייצור, זמני משלוח והובלה מקובלים, הליכי מכס וכיו"ב. החברה תפעל ותעשה מאמצים להקטין ככל הניתן את פרק הזמן הזה, ואולם מובהר, כי ללקוח לא יהיו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או המשווק ו/או המפיץ בישראל ו/או חברת Niner Bikes לגבי פרק הזמן הזה, ובלבד שהחברה תפעל בצורה סבירה במסגרת טיפולה בתביעת האחריות.