איסוף עצמי מהחנויות לא יתאפשר במהלך הסגר

כתב אחריות - Cannondale

א.    אחריות מוגבלת - כללי:
 1. אחריות זו חלה על אופני ה- Cannondale שנרכשו אך ורק בתחום השיפוט של מדינת ישראל וסופקו בתחומה. אחריות זו תקפה אך ורק על אופני Cannondale שנרכשו אצל משווק מורשה של Cannondale במדינת ישראל ושיובאו לארץ על ידי היבואן המורשה, או.אר סייקלינג בע"מ ח.פ. 513932681, מאת בעלת המותג העולמי Cannondale, חברת  "CYCLING SPORTS GROUP INC".
ב.     אחריות בגין שילדות:
 1. שילדות Cannondale מכוסות אך ורק באחריות יצרן, זאת באמצעות היבואן המורשה הבלעדי, חברת או.אר. סייקלינג בע"מ ח.פ. 513932681, ת.ד. 6296, נתניה 42160.
 2. האחריות ניתנת אך ורק במקרים של פגמי ייצור בחומר ו/או בהרכבה במפעל, וזאת למשך כל תקופת הבעלות ע"י הבעלים המקוריים של המוצר, ובכפוף לאמור בכתב אחריות זה.
 3. ההחלטה אם פגם בשלדה מכוסה בתנאי האחריות או שהוא נגרם בשל אירוע חיצוני שאינו מכוסה באחריות, כמפורט להלן, הינה בידי יצרן האופניים, על פי שיקול דעתו בהתאם לבדיקת אנשי המקצוע מטעמו.
ג.     אחריות בגין רכיבים וחלקים:
 1. כל שאר חלקי האופניים (שאינם שילדת האופניים) שנרכשו עם האופניים כמוצר מוגמר ומורכב, כולל חלקים פנימיים של HeadShok ו- Lefty, חלקי בלם, חלקים נלווים לשלדה וגימורים (צבע והדבקות) מכוסים תחת אחריות למקרים של פגמי ייצור בחומר ו/או בעבודת הייצור לתקופה של שנה אחת בלבד מיום הרכישה המקורי אצל משווק מורשה של Cannondale בישראל ושיובאו לארץ על ידי היבואן המורשה, או. אר. סיילקינג בע"מ.
 2. מזלגות בולם ואביזרים נוספים המורכבים במקורם על האופניים (חוץ מאלו המיוצרים ע"י יצרן השילדה, לגביהם חלה אחריות כאמור בפסקה לעיל) אינם מכוסים תחת אחריות מוגבלת זו, אלא מכוסים באחריות נפרדת ע"י היצרן המקורי של חלקים אלו לתקופה של שנה מיום הרכישה המקורי אצל משווק מורשה של Cannondale בישראל ובלבד שהאופניים יובאו לארץ על ידי היבואן המורשה, או. אר סיילקינג בע"מ.
ד.     תנאי אחריות מוגבלת:
 1. אין באחריות מוגבלת זו כל אינדיקציה או הצהרה כי האופניים ורכיביהם עמידים בפני שברים ויישארו שלמים לעד. אחריות זו הינה הצהרה על תחומי האחריות של יצרן האופניים ושל חברת או.אר סייקלינג בע"מ בגין פגמים שיתגלו באופניים בשל פגמים בייצור ו/או בהרכבה במפעל. אחריות מוגבלת זו תקפה אך ורק לבעלים המקוריים של אופני ה- Cannondale ולא ניתנת להעברה לבעלים אחרים.
 2. אחריות מוגבלת זו לא תקפה במקרים של תאונה, מכות חיצוניות, נפילות, התעללות, הזנחה, תחזוקה לקויה, תיקון לקוי, שינויים לאופנים, אילתורים לאופניים, הרכבה שלא ע"י מכונאי מוסמך או כל שימוש בלתי סביר ו/או מוגזם אחר.
 3. כמו כן, נזקים ו/או פגמים הנובעים מבלאי ו/או עייפות החומר, אינם מכוסים תחת אחריות. עייפות החומר הינו סימפטום של בלאי של השלדה כתוצאה משימוש רגיל. האחריות לבדיקה ושמירה על האופניים היא של הבעלים. נזקים שייגרמו כתוצאה מהרכבת חלקים שנרכשו בנפרד מהשלדה ו/או האופניים או שנגרמו בשל אחזקה לקויה של האופניים או שנבעו מהתקנת חלקים שאינם תואמי Cannondale - אינם מכוסים באחריות.
 4. עלות העבודה עבור שירותי אחריות יחולו על בעלי האופניים.
 5. אחריות מוגבלת זו תקפה אך ורק עבור שילדות ו/או אופניים מורכבים שנרכשו ממשווק מורשה של Cannondale בישראל ושיובאו לארץ על ידי היבואן המורשה, או. אר. סייקלינג בע"מ.
 6. מובהר בזאת, כי האחריות הינה אחריות יצרן שניתנת על ידי יצרן האופניים, והיא תחול ותהא בתוקף אך ורק וכל עוד יצרן האופניים הינו פעיל ו/או כל עוד חברת"CYCLING SPORTS GROUP INC" הינה בעלת המותג Cannondale.
 7. במשך תקופת אחריות זו יצרנית האופניים תפעל לתיקון פגמים בשלדות ו/או לתיקון חלקים פגומים המכוסים תחת האחריות ובהתאם לתקופת האחריות. יחד עם זאת, עפ"י החלטת יצרנית האופניים ועל פי שיקול דעתה, היא תיהיה רשאית להחליף שלדות או חלקים פגומים במוצרים זהים או דומים למוצר המקורי, זאת במידת האפשר ולפי זמינות המוצרים באותה עת. עוד מובהר, כי אין התחייבות כי המוצר החלופי שיסופק לרבות השילדה יהיו באותו הצבע של המוצר המקורי.
 8. היה ולא יהיה באותה עת במלאי של יצרנית האופניים שילדות זהות ו/או מוצרים זהים לאלו שרכש הלקוח ו/או במידה וייצורם של שילדות זהות ו/או מוצרים זהים הופסק זה מכבר, תעמוד ליצרנית האופניים הזכות לספק שילדה ו/או רכיבים דומים ובעלי רמת איכות מקבילה.
 9. זהו מסמך האחריות היחיד עבור מוצרי Cannondale שנרכשו ממשווק מורשה בישראל ושיובאו על ידי היבואן המורשה בישראל, או.אר. סייקלינג בע"מ. כל מסמך אחריות אחר אינו תקף עבור מוצרים כאמור.
 10. אנא קראו את האזהרות ו/או המגבלות המפורטות במסמך ה- Owner Manual הרלוונטי לאופניים שרכשתם ושקיבלתם בעת רכישת האופניים. באחריות הלקוח לדרוש קבלת מסמך זה מהחנות בה התבצעה מסירת האופניים ללקוח.
 11. מובהר, כי במקרה בו תסופק שלדה חלופית, הרי שפירוק המערכות והחלקים מהשלדה הישנה והרכבתם על גבי השלדה החלופית, תעשה באחריות הלקוח ועל חשבונו.
 12. בנוסף, במקרה בו לאור אספקת שלדה חלופית ידרשו החלפת או הוספת חלקים, הרי שעלות חלקים אלו ועלות העבודה בגין התקנתם תחול על הלקוח ואינה כלולה באחריות.
 13. האחריות תקפה רק עבור הרוכש כפי שפרטיו מצוינים בחשבונית הרכישה.
 14. יש לבצע רישום אחריות באתר Recycles על מנת לתת תוקף לאחריות המוגבלת.
 15. מספר השלדה הייחודי שלך נמצא מתחת לציר האופניים התחתון.
 16. במידה ואתה זקוק לעזרה בהפעלת האחריות אנא צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות ונשמח לסייע לך.
ה.    אופן הגשת תביעת אחריות
 1. במקרה של תביעת אחריות, יש להביא את האופניים למשווק מורשה של Cannondale בו נרכשו האופניים ואם זה אינו פעיל עוד אז למשווק מורשה אחר של Cannondale במדינת ישראל, ולפרט במסמך בכתב שיצורף את הפרטים הבאים: מועד הרכישה, שם בית העסק בו התבצעה הרכישה, תיאור הפגם בגינו מתבקשת האחריות, המועד בו נתגלה הפגם ונסיבות היווצרותו. על האופניים להיות מורכבים. יש לצרף למסמך את שובר הרכישה וחשבונית מס קבלה מקוריים עם תאריך הרכישה של האופניים. שים לב: יש לשמור את החשבונית המקורית במקום בטוח למקרה הצורך (תביעות אחריות ללא הצגת חשבונית הרכישה המקורית לא יטופלו).
 2. כן מובהר, כי פרק הזמן הנדרש לשם טיפול כולל בתביעת אחריות ובכלל זאת בדיקת פגם ואם הוא נכלל באחריות, תיקון שלדה ו/או אספקת שלדה חלופית, תלוי בין היתר במלאי היצרן, בפסי ייצור, זמני משלוח והובלה מקובלים, הליכי מכס וכיו"ב. החברה תפעל ותעשה מאמצים להקטין ככל הניתן את פרק הזמן הזה, ואולם מובהר, כי ללקוח לא יהיו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה לגבי פרק הזמן הזה, ובלבד שהחברה תפעל בצורה סבירה במסגרת טיפולה בתביעת האחריות.