תקנון  - אתר Recycles

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט ומהווה הסכם משפטי מחייב בין החברה למשתמש/לקוח.
הסכם זה פונה לשני המינים כאחד וניסוחו בלשון זכר ו/או נקבע נובע מטעמי נוחות בלבד.
יש לקרוא בעיון והקפדה את הוראות ותנאי תקנון זה, על כל סעיפיו והגבלותיו ותנאיו. סימון על ידך באתר במקום הרלוונטי, כי קראת את תקנון זה, מעיד מהווה ראיה כי הסכמת וקבלת עליך על כל הוראות התקנון ואישרת את תנאי והגבלותיו. היה ואינך מסכים לתנאי ו/או הוראה כלשהם מבין הוראות התקנון, הינך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובכלל זאת שלא לבצע כל רכישה באתר.
תנאי התקנון, המהווים כמפורט לעיל, הסכם מחייב שבין הלקוח לבין החברה, יחולו על הלקוח גם במקרה של גלישה באתר, עיון בו ובתכניו, מידע שנלמד ממנו ונימסר באמצעותו לרבות שירותים המוצעים במסגרתו – גם אם יבחר הלקוח לבצע רכישה שלא באמצעות האתר אלא רכישה טלפונית או באמצעות אפליקציה ייעודית, ככל שתהא כזו.
הוראות התקנון יגברו על כל הוראה ומסמך אחר לרבות על מידע ותנאים המופיעים באתר, ככל שתמצא סתירה ביניהם.


1. תנאי שימוש

1.1. רכישה באתר כפופה לעמידה בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בתקנון זה.
1.2. שימוש באתר זה יעשה בהתאם לדין, מבלי להפר כל הוראת דין ומבלי לפגוע בכל צד שלישי ו/או בחברה או מי מטעמה. השימוש יעשה בתום לב ולמטרות חוקיות. 
1.3. שימוש באתר הינו רק על ידי אדם שמלאו לו 18 שנים. שימוש על ידי קטין (מתחת לגיל 18) יעשה אך ורק בהשגת הורה או אפוטרופוס. ביצוע פעולות באתר על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה מצידו שהגלישה נעשתה בהשגחת הורה או אפוטרופוס חוקי המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.
1.4. שימוש באתר יעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף ומוחזק כדין, אשר הונפק על ידי חברה מורשית בישראל.
1.5. תנאי לביצוע רכישה או הירשמות לאתר הינה קיומה של כתובת דוא"ל פעילה ותקינה.
1.6. ניצול לרעה של האתר או של כשלים ו/או טעויות שקיימות באתר או ברשת האינטרנט, תהווה הפרה של תקנון זה ומפעילת האתר תהא רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה במסגרת זו.
1.7. משתמש שמסר בעת ההרשמה או ביצוע פעולה פרטים שגויים, האחריות על כך חלה עליו והחברה רשאית לבטל את העסקה עימו.


2. הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך איסוף

2.1. אופן הרכישה באמצעות אתר זה מאפשר לרוכש לסמן במהלך הליך הרכישה את אופן קבלת המוצרים. ניתן לאסוף את המוצרים מחנות בהתאם לרשימת החנויות שתפורט בהליך הרכישה או לקבלם ישירות באמצעות חברת שליחויות – כפי שיפורט להלן:
2.2. יובהר, כי במיקרה של רכישת אופניים, קבלת האופניים תעשה אך ורק באמצעות איסוף מחנות שאותה תבחרו במהלך הליך הרכישה, כמפורט לעיל. במיקרה של רכישת אביזרים בלבד קבלתם תעשה אך ורק באמצעות חברת שליחויות, כאשר עלות השליחות מופיעה באתר והיא תתוווסף לעלות המוצר או המוצרים שרכשתם . במיקרה של רכישת אופניים ואביזרים האיסוף של שניהם יעשה אך ורק בחנות שתיבחר על ידיכם בהליך הרכישה.
מדיניות עלות משלוח האופניים / אביזרים הינה בהתאם לאשר יפורט במהלך הליך הרכישה.
2.3. בסיום ההליך הרכישה, ישלח אליכם דוא"ל המציין כי הזמנתכם נקלטה במערכת וימסר לכם בנוסף מספר הזמנה, עימה תוכלו לעשות מעקבים, בירורים ובדיקות לגבי ההזמנה לרבות הסטאטוס שלה.
2.4. פרטי ההזמנה כפי שהיא מופיעה ברישומי האתר יהוו הזמנה סופית ויחשבו כעסקה לכל דבר ועניין. 
2.5. מועדי אספקה / משלוח יהיו כנקוב באתר בעת הליך הרכיש. מובהר, כי עיכובים שלא בשל מחדל או מעשה מצד החברה, אלא בשל פעולות ונסיבות של חברת שליחויות או בשל כח עליון ו/או בשל מזג אויר ו/או צד שלישי שאינו בשליטת החברה לא יחשבו אי עמידה מצד החברה במועד המשלוח ומועד האספקה ידחה בהתאם למועד העיכוב ועד הסרתו.
2.6. במיקרה של איסוף בחנות (אופניים או אופניים ואביזרים נילווים), אז לאחר הגעת המוצרים לחנות תינתן לכם הודעה על כך באחד מהאמצעים שהזנתם בהליך ההרשמה / רכישה (טלפון, דוא"ל, הודעה) על מנת שתגיעו לאסוף את המוצר. מומלץ להתקשר קודם לכן לחנות כדי לוודא ימים ושעות פתיחה של החנות.
במיקרה בו בחרתם קבלת האביזרים באמצעות שליחות, תקבלו הודעה על כך מחברת השליחויות לשם תיאום המסירה או מועד ומקום איסוף.
2.7. נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים. כך, גם טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי, תהא החברה לפי שיקול דעתה רשאית לבטל את העסקה ולהשיב ללקוח את מלוא התשלום ששילם בגין המוצר או להגיע עם הלקוח להסכמה לגבי מועד אספקה מאוחר יותר או אספקת מוצר אחר. בכל מיקרה לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.
2.8. איסוף / קבלת מוצר שנרכש יעשה על ידי אדם בגיר בלבד שמלאו לו 18 שנים ובאמצעות תעודת זהות שלו ושל מבצע ההזמנה, במידה ומקבל ההזמנה אינו מבצע ההזמנה. הלקוח או מי מטעמו שמגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר. לא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה בעת קבלת המוצר בחנות, זאת למעט פגם נסתר. 


3. מחירים, תנאים ומועדי תשלום

3.1. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת במדינת ישראל.
3.2. בעת איסוף האופניים בחנות יקבל הלקוח את חשבונית הקנייה המקורית.
3.3. תנאי התשלום הינם בהתאם לקבוע בין הלקוח לחברת האשראי שלו.


4. אחריות

4.1. האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם תרכשו מוצר כלשהו באתר אנחנו ממליצים לבדוק את תנאי האחריות כפי שהם מפורטים באתר. בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה או לפנות בנושא לכתובת דוא"ל: [email protected]
4.2. השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלכם כי קראתם את תנאי האחריות בגין המוצר שרכשתם וקבלתם אותם עליכם. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו לביניכם.
4.3. החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש מהחברה ושנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש, שינתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.


5. זכויות יוצרים

5.1. כל התוכן הנמצא באתר Recycles ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין. 
5.2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פירסום וכיו"ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.


6. אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות

6.1. אבטחת המידע באתר Recycles עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע הרגיש שלכם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל  בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם. 
6.2. אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק לצד שלישי מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקום בו הדבר הכרחי לשם ביצוע העסקה, ההזמנה ומשלוח המוצר/ים שנרכשו ו/או לכל גוף בהתאם לדין או צו בית משפט. 
6.3. בעת ההרשמה לאתר תתבקשו למסור פרטים אישיים שונים, כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת מייל, תאריך לידה, מין ודרכי יצירת קשר עימכם ועוד פרטים ונתונים כמפורט שם, וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו מתבצעת הרכישה.
6.4. על פי הדין החל במדינת ישראל, אין חובה לספק פרטים אלה אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים באתר.
6.5. שם משתמש וסיסמה - בעת ההרשמה לאתר תתבקשו (במידה ואתם משמתמשים חדשים) לבחור שם משתמש וסיסמה או באפשרותכם להכנס באמצעות אתר פייסבוק.
6.6. אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
6.7. שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
6.8. בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו"ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימוש.
6.9. כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו"ב.
6.10. ככל שתהא מעוניין שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עידכונך לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם תאשר זאת במקום המיועד לכך באתר. 
6.11. לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו"ב(, אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.
6.12. החברה עושה פעולות מקובלות ומיישמת כלים מקובלים כהגנה לאבטחת מידע המצוי ברשותה וכמניעה מפני חדירה למחשביה ושרתיה, ואולם אין לחברה כל ביטחון מוחלט הדבר לא יעשה על ידי צדדים שלישיים באופן המנוגד לחוק. במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי של צד ג', לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו כתוצאה מכך ו/או מקום בו יעשה בו שימוש אסור על ידי צד ג' שאינו מורשה.


7. קישורים באתר

7.1. ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותינו (כגון פירסומים של מפרסמים שונים, מודעות פירסום וכיו"ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו.
7.2. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסויים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא ניהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.
7.3. אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל. 


8. ביטול עסקה והחזרת מוצר 

8.1. על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
ביטול בהתאם לדין מאפשר את החברה לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ביטול בשל פגם או אי התאמה במוצר לא יחוייב בדמי ביטול כאמור.
8.2. החזרת מוצר תעשה אך ורק באריזה מקורית שהסחורה נמסרה ללקוח וכשהיא סגורה. לא ניתן יהיה להשיב מוצר ולקבל החזר כספי בגינו במידה ואריזתו נפתחה, אלא אם קיים פגם או אי התאמה במוצר. 
כך גם, לא ניתן להחזיר מוצר שנאסף בחנות ושאריזתו נפתחה על ידי הלקוח, אלא אם נמצא פגם בעת בדיקתו במהלך איסופו. 
8.3. החזרת מוצר בהתאם לדין לא תזכה את הלקוח בהחזר עבור דמי המשלוח, ככל שהלקוח נידרש לשאת בהם במסגרת רכישתו את המוצר.
8.4. כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייה, והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
8.5. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, מכל סיבה שהיא, לא תעמוד ללקוח זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותו מתמצת בקבלת השבה של הכספים ששילם בפועל בגין המוצר, למעט דמי משלוח, כמפורט לעיל. ביטול עסקה בשל פגם במוצר או עיכוב באספקתו או בחוסר התאמה בין המוצר שסופק לבין ההזמנה שביצע הלקוח או כל אי התאמה בין תנאי העסקה למוצר שסופק בפועל תזכה את הלקוח גם בהחזר דמי המשלוח, ככל שהלקוח נשא בהם, והלקוח יהיה פטור מתשלום דמי ביטול.
8.6. במיקרה של ביטול עסקה של מוצר שהתקבל כבר בידי הלקוח ובכפוף להוראות הדין ולתקנון זה, יחייב את הלקוח להחזירו בכוחות עצמו ו/או על חשבונו למקום בו נאסף המוצר או למשרדי החברה, מקום בו המוצר נשלח ללקוח באמצעות שליחות, אלא אם מדובר בביטול בשל פגם שאז לא ישא הלקוח בעלות השבת המוצר.


9. נזקים שנגרמו למוצר

9.1. על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטלתם את ההסכם. 


10. כללי

10.1. השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
10.2. כפי כל אתר אינטרנט או מדיה דיגיטלית, גם אתר זה חשוף לתקלות שונות שיתכן אף שאינן באחריות החברה, ומשכך החברה אינה יכולה להתחייב שלא יהיו הפרעות ותקלות כאמור במהלך רכישה או לאחריה, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או פגיעה (ממוני ו/או אחר) שיגרם ללקוח בשל האמור לרבות ובפרט עוגמת נפש, איבוד זמן, עיכוב בקבלת מוצר או כי המוצר אזל במלאי במהלך קרות התקלה ועד הסדרתה ונבצר מהלקוח לרכוש את המוצר באתר או הצורך לבטל את העסקה - למעט זכותו של הלקוח לבטל את העסקה בהתאם לדין ולקבל את כספו חזרה בהתאם להוראות הדין. 
10.3. הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.